Samochody elektryczne i hybrydowe

Posiadacze pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym o emisji, CO2 poniżej 100 g/km określonej w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE dla kompletnych pojazdów mogą ubiegać się o wydanie identyfikatora uprawniającego do bezpłatnego korzystania ze strefy płatnego parkowania w Lublinie z wyłączeniem prywatnych parkingów.

Posiadacz identyfikatora jest zobowiązany do umieszczenia jego w trakcie postoju w sposób umożliwiający jego odczytanie w trakcie sprawdzania uiszczenia opłaty parkingowej przez osobę upoważnioną do kontroli.

Brak identyfikatora lub umieszczenie jego w sposób nieczytelny dla Kontrolera będzie powodowało wystawienie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu braku uiszczenia opłaty parkingowej.

Identyfikatory są wydawane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie mieszczącego się na ul. Krochmalnej 13j, po uprzednim przedłożeniu w Kancelarii ZDiM wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wypełnionym właściwym wnioskiem.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu przy składaniu wniosku):

  1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym
  3. Dokument potwierdzający wysokość emisji, CO2 poniżej 100 g/km określonej w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE dla kompletnych pojazdów

 

W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Pliki do pobrania