Sposoby pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Lublinie

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 330/XI/2015

Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r.

Wysokość opłaty dodatkowej oraz sposób pobierania opłat za postój i opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania

§ 1.

Opłata za postój w strefie płatnego parkowania, zwanej dalej „SPP”, obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00.

§ 2.

Postój płatny, niestrzeżony w obszarze strefy obejmuje wszystkie ogólnodostępne, wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsca postojowe.

§ 3.

1. Uiszczenie opłaty przez parkującego w SPP następuje przez:

1) wykupienie biletu w parkomacie, przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr lub karty elektronicznej;

2) wykupienie abonamentu parkingowego;

3) uruchomienie w telefonie komórkowym usługi naliczającej opłatę za parkowanie w SPP.

2. Opłatę za postój w SPP wnosi się z góry, za cały deklarowany czas postoju, niezwłocznie po zaparkowaniu i nie później niż po upływie 5 minut od zajęcia miejsca postojowego.

3. Dowód wniesienia opłaty, w postaci ważnego biletu parkingowego lub ważnego abonamentu parkingowego albo dokumentu informującego o wnoszeniu opłat za pomocą telefonu komórkowego umieszcza się

niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie postoju oraz jego czas były w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.

4. W ramach wniesionej opłaty za postój można zmieniać miejsce postoju w SPP z tym, że bilet i abonament parkingowy wykupiony dla podstrefy A uprawnia również do postoju pojazdu samochodowego w podstrefie

B, natomiast bilet i abonament parkingowy wykupiony dla podstrefy B nie upoważnia do postoju w podstrefie A.

§ 4.

1. Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych prowadzi zarząd drogi.

2. W SPP wprowadza się abonamenty parkingowe:

1) abonament typu „A” okresowy, na wskazany pojazd;

2) abonament typu „M” dla mieszkańców SPP na wskazany pojazd;

3) abonament typu „N” dla osób niepełnosprawnych na wskazany pojazd.

§ 5.

1. Uprawnienia do otrzymania jednego abonamentu typu „M” dla mieszkańca, po wniesieniu opłaty posiada osoba fizyczna:

1) zameldowana na pobyt stały lub czasowy w obszarze SPP (gdy zameldowanie na pobyt stały ma miejsce poza terenem Miasta Lublin), przy czym w przypadku zameldowania czasowego niezbędne jest wykazanie się tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego w obrębie SPP;

2) będąca właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, lub posiadająca prawo do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku umowy kredytowej zawartej z bankiem albo umowy użyczenia samochodu zawartą z pracodawcą.

2. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy załączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów:

1) dokumentu tożsamości oraz innego dokumentu z którego wynikać będzie fakt zameldowania w obszarze SPP, przy czym w przypadku zameldowania czasowego dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w obrębie SPP;

2) dowodu rejestracyjnego pojazdu;

3) umowy leasingu, umowy kredytowej zawartej z bankiem lub umowy użyczenia pojazdu zawartą z pracodawcą.

3. Abonament typu „M” upoważnia do postoju pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, na trzech ulicach wpisanych na abonamencie.

4. Abonament typu „M” wydaje się na czas zameldowania w SPP, na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach od dnia wydania abonamentu.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w abonamencie podlega on wymianie bez konieczności ponoszenia opłat w przypadku zwrotu poprzednio wydanego abonamentu.

§ 6.

1. Uprawnienia do otrzymania abonamentu typu „N” po wniesieniu opłaty, posiada:

1) osoba niepełnosprawna zameldowana na terenie Miasta Lublin lub pracująca albo ucząca się w obszarze SPP w przypadku zameldowania poza terenem Miasta Lublin, będąca właścicielem lub współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, i legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i będąca osobą o schorzeniach powodujących istotne trudności w poruszaniu się (potwierdzonym w orzeczeniu) oraz posiadająca ważną kartę parkingową;

2) rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się potwierdzone w orzeczeniu i posiadającej ważna kartę parkingowa, zameldowanej na terenie Miasta Lublin, która nie ukończyła 18 roku życia – który to rodzic lub opiekun prawny jest właścicielem lub współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.

2. Abonament typu „N” przysługuje wyłącznie na jeden pojazd dla danej osoby niepełnosprawnej i wydawany jest na okres ważności przedstawionych dokumentów, nie dłużej niż 18 miesięcy.

3. Abonament typu „N” uprawnia do postoju w całej strefie.

4. Przy składaniu wniosków o wydanie abonamentu typu „N” należy dołączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów:

1) dowód osobisty oraz prawo jazdy składającego wniosek na samochód osobowy;

2) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament;

3) kartę parkingową wydaną przez uprawniony organ na osobę niepełnosprawną;

4) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);

5) dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w przypadku wniosku na dziecko niepełnosprawne.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w abonamencie podlega on wymianie bez konieczności ponoszenia opłat w przypadku zwrotu poprzednio wydanego abonamentu.

§ 7.

Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego „koperty’’ przysługuje parkującemu na podstawie umowy zawartej z zarządem dróg, określającej warunki postoju.

§ 8.

Dla kierujących wymienionych w § 3 ust. 2 i 6 uchwały wydawane są przez zarząd dróg identyfikatory potwierdzające uprawnienia do zerowej stawki opłat za postój w SPP.

§ 9.

1. Kontroli uiszczenia opłaty za postój pojazdów w SPP mogą dokonywać wyłącznie upoważnieni kontrolerzy.

2. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat, nie prowadzą sprzedaży biletów oraz abonamentów parkingowych i nie maja uprawnień do anulowania wystawionych wezwań.

§ 10.

1. Kontrolerzy stwierdzając postój pojazdu w SPP bez uiszczenia opłaty wystawiają wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.

2. Wezwanie wręcza się osobie parkującej bez uiszczonej opłaty lub w przypadku nieobecności parkującego umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.

3. Przez postój w SPP bez uiszczenia opłaty rozumie się:

1) postój bez wykupionego biletu klub abonamentu parkingowego;

2) postój po upływie czasu określonego na bilecie parkingowym lub czasu opłaconego za pomocą telefonu komórkowego;

3) postój przy użyciu nieważnego biletu parkingowego lub abonamentu;

4) postój z abonamentem mieszkańca poza ulicami wymienionymi na abonamencie;

5) postój w podstrefie A z biletem lub abonamentem wykupionym dla podstrefy B.

§ 11.

1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP w wysokości 50 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Opłatę dodatkową należy wpłacać przelewem na wskazane w wezwaniu konto bankowe w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

3. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP po upływie czasu określonego na bilecie lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym, w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, w wysokości 30 zł.

4. Za datę wniesienia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy zarządu dróg.

§ 12.

1. Parkujący pojazd kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej może wnieść pisemną reklamację do zarządu dróg w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie wskazanym w § 11 ust. 3 prawo do wniesienia reklamacji wygasa.

3. W przypadku braku przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej zawierającego numer rejestracyjny pojazdu, na który została wystawiona opłata dodatkowa lub dokumentów uprawniających do zerowej stawki opłaty zgodnie z § 3 uchwały, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

4. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Uznanie reklamacji zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

5. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji.